Witamy na stronie: www.home-story.pl

Prezentowana tu polityka zachowania poufności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które Państwo mogą podać w trakcie korzystania ze strony internetowej Sklepu. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią niniejszego dokumentu przed skorzystaniem z usług naszego Sklepu i podaniem jakichkolwiek danych.

Szanując prawa każdego z naszych klientów, respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz odpowiednie prawo krajowe: Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskiwanych danych osobowych podczas korzystania z strony internetowej i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz zapewniamy, że w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Informujemy, że wszyscy pracownicy naszego Sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej.

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych Klientów, przekazywanych w związku zkorzystaniem z usług proponowanych przez Sklep [dalej „Dane Osobowe] sąAnna Choli, Justyna Choli prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą HOME STORY S.C. Anna Choli, Justyna Choli (adres prowadzenia działalności: Brzeziny Nowe, ul. Spokojna 12, 42-263 poczta Wrzosowa) wpisaną do EwidencjiDziałalności Gospodarczej pod numerem NIP 573 288 87 89, REGON368375290; adres poczty elektronicznej: biuro@home-story.pl numer, telefonu: +48 502 373 306 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

NASZ SKLEP ZBIERA NASTĘPUJĄCE DANE OSOBOWE:

 1. Dane kontaktowe zawarte w formularzach, które są niezbędne doprawidłowego korzystania z usługi lub wykonania umowy: Imię i nazwisko –podczas składania jednorazowego zamówienia oraz podczas rejestracji dokonta Klienta zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska, aby mócwysłać zamówienie, dokonać rejestracji do konta na naszej stronie orazdo ewentualnego kontaktu Sklepu z Klientem, Adres zamieszkania orazewentualnie adres doręczenia: jest to informacja niezbędna do realizacjii wysłania zamówionego towaru, Nr telefonu: Klient jest powiadamianysmsem o wysłaniu towaru bądź w razie konieczności Sklep może kontaktowaćsię Klientem na w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadkunieoczekiwanych okoliczności, np. braku towaru w magazynie, przyjednoczesny zaproponowaniu Klientowi korzystnego rozwiązania sytuacji,Adres e- mail: poprzez e-mail Sklep wysyła potwierdzenie zamówienia orazmoże kontaktować się z Klientem w związku z realizacją zamówienia.Adres e-mail, wykorzystywany jest także w celu założenia konta nastronie internetowej Sklepu. Ponadto, w przypadku gdy Klient chceotrzymywać newsletter na adres ten będą wysyłane informacje handlowe.Administrator może także wykorzystywać adres e-mail Klienta w celuwysłania ankiety badającej zadowolenie Użytkowników z usług Sklepu.
 2. Dane osobowe używane do zarządzania zakupami dokonanymi online wsklepie internetowym www.home-story.pl tj. dane kontaktowe, takie jakimię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje natemat płatności i historię płatności, numer rachunku bankowego,informacje kredytowe, informacje na temat zamówień.
 3. Dane osobowe związane z prowadzaniem konta Klienta w sklepieinternetowym www.home-story.pl tj.: dane kontaktowe, takie jak imię inazwisko, adres, numer telefonu, ustawienia konta, dodatkowo w przypadkudokonania zakupów historia zakupów, informacje na temat dostawy,historia płatności. Sklep będzie także przetwarzać następujące daneosobowe powiązane z plikami cookie historia kliknięć, historia nawigacjii przeglądania
 4. Dane osobowe używane w celu obsługi Klienta tj. dane kontaktowe,takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, danei historię płatności, informacje kredytowe, informacje o zamówieniach,informacje o dostawie, numer konta, całą korespondencję na dany temat,nagrania rozmów.
 5. Dane osobowe związane z marketingiem bezpośrednim tj.: danekontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numertelefonu i kod pocztowy, jakie produkty i oferty zostały przez Klientakliknięte, historia zamówień, sposób nawigacji po stronie i kliknięteelementy.
 6. Dane osobowe związane z uczestnictwem w Konkursach organizowanychprzez Sklep tj.: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres,adres e-mail oraz numer telefonu, informacje przekazane w konkursie.
 7. Dane osobowe związane z rozwojem i udoskonaleniem usług orazproduktów oferowanych przez Sklep tj.: dane kontaktowe takie jak imię inazwisko, adres e-mail, ustawienia konta, dodatkowo w przypadkudokonania zakupów, historia zamówień, informacje o dostawie, historiapłatności Sklep będzie także przetwarzać następujące dane osobowepowiązane z plikami cookie historia kliknięć, historia nawigacji iprzeglądania.
 8. Dane osobowe związane z wypełnieniem zobowiązań prawnych tj.: numerzamówienia, imię i nazwisko, adres, adres pocztowy, kwota transakcji,data transakcji.
 9. Dane osobowe związane z zapobieganiem przestępstwom i wykorzystaniudanych w sposób niezgodny z prawem: dane kontaktowe, takie jak imię inazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, nagrania rozmów,historię zamówień, informacje o dostawach, historię płatności.
 10. Dane związane z przeglądaniem zawartości strony internetowej sklepu:informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami Sklepu, w tymlogi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z któregonastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemuoperacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności stronyinternetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.

CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zakupy online i obsługa klienta

 1. Przeglądanie zawartości strony internetowej Sklepu nie wymagapodawania przez Klientów danych osobowych. Dokonując zakupu w naszymSklepie bez rejestracji i logowania do konta na podstawie jednorazowegozamówienia, dane podane na potrzeby jego realizacji są automatycznieusuwane. Pozostają jedynie dokumenty sprzedaży przechowywany na potrzebym.in. fiskalne lub potrzeby związane z zabezpieczeniem lub dochodzeniemewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lubKlientowi. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale:„Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane”. Rejestracja wbazie Klientów jest dobrowolna, a dane Klientów są przechowywane w celuułatwienia dokonania w przyszłości zakupów w naszym Sklepie.
 2. Administrator będzie używać danych osobowych do zarządzania zakupamidokonanymi online w sklepie internetowym www.home-story.pl w celuprzetwarzania zamówień Klienta i zwrotów oraz wysyłania powiadomień ostatusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawąproduktów. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta dozarządzania płatnościami oraz do przetwarzania reklamacji i zgłoszeńgwarancyjnych dotyczących produktów.
 3. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta doprzetwarzania jego pytań, reklamacji, zgłoszeń gwarancyjnych dotyczącychproduktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, przezchat, telefonicznie i w mediach społecznościowych. Administrator możeteż kontaktować się z Klientem, jeśli wystąpią jakieś problemy z jegozamówieniem.
 4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresierealizacji zakupów online na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) RODO,natomiast w zakresie obsługi Klienta na podstawie art 6 ust. 1 lit. f)RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora.

Marketing bezpośredni

 1. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nichadresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usługświadczonych przez Sklep, między innymi w formie transmisjiinternetowych (webcast), newsletterów, pod warunkiem, że Klient wyrazina to zgodę.
 2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższymzakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgodyKlienta.

Konto Klienta home-story.pl

 1. Administrator będzie używać danych osobowych do założenia iprowadzenia konta Klienta oraz w celu świadczenia spersonalizowanychusług na stronie home-story.pl
 2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższymzakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgodyKlienta.

Konkursy

 1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe, kiedy Klient weźmieudział w organizowanym przez niego konkursie. Dane osobowe zostanąwykorzystane do tego, aby Administrator mógł kontaktować się zuczestnikami w sprawach dotyczących konkursu, przed wydarzeniem i pojego zakończeniu, w celu ustalenia tożsamości uczestników izweryfikowania ich wieku, w celu kontaktu ze zwycięzcami orazdostarczenia nagrody i ustalenia sposobu dostawy.
 2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższymzakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgodyKlienta.

Rozwój i ulepszenia oraz treści związane z przeglądaniem zawartości strony internetowej sklepu

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu ulepszenia usług,a także w celu dostosowania wyświetlanych na stronie internetowejSklepu reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji izainteresowań Klientów. Administrator może w tym celu powziąć daneosobowe przekazane przez Klientów w związku z korzystaniem z danejusługi z innymi danymi osobowymi dotyczącymi tego Klienta przetwarzanymiprzez Administratora. Administrator nie będzie analizować danychKlienta na poziomie indywidualnym – wszystkie dane używane w tych celachbędą zanonimizowane. Administrator będzie przeprowadzać analizy, którepozwolą zmieniać usługi, tak aby stały się one bardziej przyjazne dlaużytkowników – poprzez modyfikację interfejsu użytkownika, który uprościprzepływ informacji; wyróżnienie usług, które są najczęściej używaneprzez klientów w kanałach komunikacji cyfrowej; ulepszenie systemów IT wcelu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników i innych osóbodwiedzających stronę internetową. Analizy są też używane do rozwijania inieustannego ulepszania logistyki dostaw towarów poprzez tworzenieprognoz zakupów, stanu magazynowego oraz dostaw, a także prognozowaniezasobów z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju – dzięki usprawnianiuprocesu dokonywania zakupów i planowania dostaw, a także ulepszaniuasortymentu.
 2. Sklep może uzyskiwać inne informacje wynikające z ogólnych zasadpołączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP, liczba i źródłowizyty ma stronie internetowej Sklepu, czas wizyty. Przeglądane treści,liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy nr IPkomputera, które mogą zostać wykorzystane przez Sklep w celachtechnicznych, jak również w celach statystycznych. Administrator niełączy powyższych informacji z danymi osobowymi Klientów i niewykorzystuje ich do identyfikacji Klientów, chyba, że jest niezbędne dlaprawidłowego świadczenia usług przez Sklep. Administrator wykorzystujeinformacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach związanych zbadaniami rynku i ruchu internetowego w ramach strony internetowejSklepu, w celach statystycznych, w szczególności w celu ulepszaniajakości świadczonych usług przez Sklep.
 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższymzakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesuAdministratora.

Wypełnienie zobowiązań prawnych

 1. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta, aby wypełniaćpostanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowieńwładz. Ponadto będzie używać danych osobowych Klienta do zbierania ipotwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzeniaksięgowości.
 2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższymzakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, czyli w celuwykonania umowy i wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących naAdministratorze.
 3. Zapobieganie przestępstwom i wykorzystanie danych w sposób niezgodny z prawem
 4. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta, aby zapobiegaćstratom, wykrywać i zapobiegać korzystaniu z usług online w sposóbniezgodny z zasadami oraz regulaminem, móc sprawdzać takie przypadkioraz zapobiegać stratom i wyłudzeniom poprzez analizowanie zachowańklientów Sklepu online.
 5. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie art 6ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu uniemożliwienia korzystania z naszychusług w niewłaściwy sposób oraz na podstawie uzasadnionego interesu.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika w przypadkach o których mowa powyżej.

Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowychnastępuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcieprocedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celuumożliwienie skorzystanie z usług Sklepu. Każdy Klient ma możliwośćwyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług iudostępniać informacje o sobie. Należy mieć na uwadze, że niepodanieniektórych danych w określonych przypadkach może uniemożliwićkorzystanie z oferowanych przez nas usług. Użytkownik może w każdejchwili odwołać zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez niegodanych osobowych.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE:

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy orazwypełnienia obowiązku prawnego Administratora, czyli na podstawie art 6ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO będą przechowywane przez okresobowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnychprzysługujących Administratorowi lub Klientowi (maksymalnie przez okres10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
  4. statystycznych i archiwizacyjnych,
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesuprawnego, czyli na podstawie czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. f)RODO będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, którejdane dotyczą, chyba że Administrator będzie w stanie znaleźć zgodne zprawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes lub prawaKlienta, albo z powodu roszczeń prawnych.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 4. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisówdotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator będzieprzechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jestdo zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowaniaspełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnieniaprzez organy publiczne.

PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Prawo dostępu do danych. Klient ma prawo żądać informacji o tymktóre dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, czyli prawo douzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane orazinformacji dotyczących takiego przetwarzania.
 2. Prawo do przenoszenia. Klient ma prawo otrzymać kopię swoich danych wustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytaniaformacie. Kopia ta może zostać przesłana do Klienta lub do innegopodmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostałyprzekazane Administratorowi.
 3. Prawo do poprawiania danych. Klient ma prawo zażądać poprawieniaswoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także douzupełnienia niekompletnych danych.
 4. Prawo do usunięcia danych. Klient ma prawo zażądać w każdej chwiliusunięcia danych przetwarzanych przez Administratora z wyjątkiemnastępujących sytuacji:
  • niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta lubniezrealizowane zamówienie które nie zostało jeszcze wysłane, lubzostało wysłane tylko częściowo,
  • brak zapłaty za zamówienie, niezależnie od metody płatności,
  • w przypadku dokonania jakichkolwiek zakupów przez Klienta dane osobowe zostaną zachowane w celach księgowych i rachunkowych,
  • w celu zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnychprzysługujących Administratorowi lub Klientowi (maksymalnie przez okres10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy).
 5. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni. Klient maprawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingubezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy profilu Klienta,która jest przygotowywana w celu wytworzenia takich materiałów. Klientmoże zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego wnastępujący sposób:
  • wykonując instrukcje zawarte w każdej wiadomości e-mail w przypadku newsletterów,
  • poprzez kontakt z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowychna adres prowadzenia działalności: Brzeziny Nowe, Spokojna 12, 42-263 Wrzosowa z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych” lub bezpośrednio na adres mailowy justyna.choli@home-story.pl
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawieuzasadnionego interesu Administratora: Klient ma prawo do wniesieniasprzeciwu na przetwarzanie jego danych na podstawie uzasadnionegointeresu Administratora. Administrator zaprzestanie przetwarzania danychosobowych Klienta, chyba że będzie w stanie znaleźć zgodne z prawemuzasadnienie tego procesu, które unieważni interes lub prawa Klienta,albo z powodu roszczeń prawnych. Sposób wniesienia sprzeciwu opisano wpunkcie 5 b powyżej.
 7. Prawo do ograniczenia. Klient ma prawo zażądać aby Administratorograniczył przetwarzanie jego danych osobowych pod następującymiwarunkami:
  • w przypadku, gdy Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danychna podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy Administratorograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu,czy istnieje taki uzasadniony interes,
  • w przypadku gdy Klient zgłosi niepoprawność danych osobowych, wtedyAdministrator ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentuzweryfikowania ich poprawności,
  • w przypadku gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Klient możenie zgodzić się na usunięcie danych osobowych i zamiast tego zażądaćograniczenia używania jego danych osobowych,
  • w przypadku gdy administrator nie potrzebuje danych osobowychKlienta, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
 8. Prawo wniesienia skargi. Klient ma prawo do wniesienia skargi dopolskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwaczłonkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejscezwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu namiejsce domniemanego naruszenia RODO. Polskim organem nadzorczym jestGeneralny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny InspektorOchrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofaniezgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania napodstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 10. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora,wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej nazautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Jeśli Klient złoży wniosek oprzyznanie kredytu jako metody płatności, zostanie on oceniony irozpatrzony w sposób automatyczny. Klient ma prawo wyrazić swój punktwidzenia, zakwestionować decyzję i zgłosić to Administratorowi.
 11. Prawa wymienione powyżej z wyjątkiem prawa opisanego w punkcie 8można zrealizować poprzez pisemny kontakt z Administratorem lubInspektorem Danych Osobowych na adres prowadzenia działalnościAdministratora: Brzeziny Nowe, Spokojna 12, 42-263 Wrzosowa z dopiskiem: „Ochronadanych osobowych” lub bezpośrednio na adres mailowy justyna.choli@home-story.pl

PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z niektórych usług Sklepu może wiązać się zudostępnianiem danych osobowych Klienta innym podmiotom. Jeżeli wskutekpowyższego nastąpi przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi,przetwarzanie danych osobowych będzie podlegać polityce ochronyprywatności stosowanej przez taki podmiot. Sklep może udostępniaćzebrane dane do następujących podmiotów: operatorom płatności, m.in.Przelewy24, BLUE MEDIA, w celu realizacji płatności elektronicznych,firmom kurierskim m.in. Globkurier, kurier InPost, miniPaczka w RUCHu, UPS, Raben, , DHL,DPD, SuuS w celu realizacji wysyłki, producentom oferowanych przezSklep produktów w celu realizacji roszczeń reklamacyjnych Klientów,podmiotom udostępniającym wsparcie systemowe do obsługi stronyinternetowej oraz obsługi mailingu,podmiotom wspierających promocję ofert, współpracują w ramach kampaniimarketingowych. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostaćudostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tegoobowiązujące przepisy prawa. Instytucją kredytową, przy pomocy, którejSklep przeprowadza ocenę kredytową / stosuje procedurę scoringową jestmBank.

ŚRODKI TECHNICZNE I OBOWIĄZKI KLIENTÓW W TYM ZAKRESIE

Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć daneosobowe Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich.Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i stronyinternetowej w celu ochrony danych Klientów, w szczególności szyfrowanieSSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klientówpłatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będąnastępować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.Informujemy, że podjęte przez Sklep działania mogą okazać się jednakniewystarczające, jeżeli Klienci sami nie zachowają zasadbezpieczeństwa. W szczególności każdy Klient powinien zachować wpoufności login i hasło do swojego konta na stronie internetowej Sklepu inie udostępniać ich osobom trzecim. Informujemy, że Sklep nie będziezwracał się do Klientów o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcielogowania się konta. W celu uniemożliwienia korzystania z kontaKlientów osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniukorzystania z strony internetowej.

Zebrane dane osobowe Administrator przechowuje na terenieEuropejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być takżeprzesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każdaoperacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie zobowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG,Administrator stosuje standardowe klauzule umowne oraz Tarczęprywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, wprzypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniegopoziomu ochrony danych.

KONTAKT I INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Klient Sklepu może w każdej chwili skontaktować się z Administratoremdanych w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposóbAdministrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe iinformacje uzyskaną przy pomocy Cookies. Aby zagwarantować, że daneosobowe Klienta zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentnyi zgodny z prawem, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony DanychOsobowych. Adres, pod którym można się skontaktować z Inspektorem DanychOsobowych to: adres prowadzenia działalności Administratora: Brzeziny Nowe, Spokojna 12, 42-263 Wrzosowa z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych” lub adresmailowy justyna.choli@home-story.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA PLIKÓW „COOKIES”:

Niniejsza “Polityka prywatności” służy wyjaśnieniu tego, w jakimcelu na stronach internetowych, którymi administruje firma HOME STORYS.C., używane są pliki “cookies” oraz w jaki sposób użytkownik możeokreślić warunki stosowania plików “cookies”. Przez korzystanie z tejstrony wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z tą Politykąprywatności.

W sklepie internetowym www.home-story.pl stosowane są pliki“cookies”. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoichdanych zmieniając ustawienia “cookies” w swojej przeglądarce.

Czym są pliki “cookies”?

Pliki “cookies” (potocznie – ciasteczka) to krótkie pliki tekstowe,które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputeraużytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki “cookies”.W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki“cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownikai dostosowanie strony do jego preferencji.

Jakie funkcje pełnią pliki “cookies”?

Pliki “cookies” mogą pełnić różne funkcje. Podstawowe z nich tozapamiętywanie preferencji użytkownika i dostosowywanie do nichzawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystykodwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia użytkownikowitreści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

W jakim celu stosujemy pliki “cookies”?

Pliki “cookies” stosujemy na naszych stronach internetowych w następujących celach:

Konfiguracji sklepu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w sklepie.

 • Uwierzytelniania – umożliwiają informowanie gdy użytkownik jestzalogowany, dzięki czemu sklep może pokazywać odpowiednie informacjei funkcje.
 • Reklamy – umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a także personalizowanie reklam.
 • Analizy i badania zachowań użytkowników – umożliwiają odczytaniepreferencji użytkowników i poprzez ich analizę ulepszanie i rozwijanieproduktów i usług. Zbieranie informacji odbywa
 • się anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.
 • Jakich plików “cookies” używamy?
 • Na swoich stronach internetowych stosujemy kilka rodzajów plików cookies, które wyróżniamy ze względu na następujące kryteria:

Ze względu na czas przez jaki plik “cookie” jest umieszczonyw urządzeniu końcowym użytkownika – stosujemy zarówno pliki “cookies”umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jaki pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostająw urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.
Ze względu na pochodzenie wystawcy – stosujemy zarówno własne pliki“cookies”, jak i pliki “cookies” zewnętrzne, pochodzące od partnerów,z którymi współpracujemy.
Ze względu na ingerencję w prywatnośćużytkownika – stosujemy pliki “cookies” potrzebne do umożliwieniadziałania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega naśledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki “cookies” dośledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacjipozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika.

Czy używamy plików “cookies” pochodzących od podmiotów trzecich?

Tak, stosujemy zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów,z którymi współpracujemy, takich jak Google, Facebook oraz od podmiotówrealizujących dla nas kampanie reklamowe. Z uwagi na fakt, że sposóbdziałania niektórych plików “cookies” pochodzących od partnerówzewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce,prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików “cookies”dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:

Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/
Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies

Jak usunąć lub zablokować pliki “cookies”?

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają naumieszczanie plików “cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodniez art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniuinformacji na temat plików “cookies” stosowanych w witrynie jestrównoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików “cookies”w witrynach internetowych.

Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celuuniknięcia zamieszczenia plików cookie na jego urządzeniu. Opiskonfiguracji plików cookie dla poszczególnych przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari.
Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików “cookies” możewiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych niebędą funkcjonowały poprawnie. W szczególności blokada plików cookiesuniemożliwia logowanie w naszym serwisie lub korzystanie z “Koszyka”.